1) Επίπεδα Α1-Α2

Σε αυτά τα επίπεδα οι μαθητές ασχολούνται με τη στοιχειώδη χρήση της γλώσσας.

Ξεκινώντας με το επίπεδο Α1 ο στόχος είναι να κατανοήσουν οικείες, καθημερινές εκφράσεις και πολύ απλές προτάσεις, οι οποίες βοηθούν στην ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών (κάποιος δίνει ή ζητά πληροφορίες και είναι σε θέση να επικοινωνεί με απλό τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνομιλητές του μιλούν αργά και κατανοητά και είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν αν παραστεί ανάγκη).

Έπειτα, προχωρώντας στο επίπεδο Α2 η κατανόηση αφορά συνηθισμένες εκφράσεις, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τις εμπειρίες του ομιλητή. Δηλαδή, υπάρχει πλέον η ικανότητα της επικοινωνίας σε απλές καθημερινές περιστάσεις, ανταλλάσσοντας πληροφορίες για οικεία και συνηθισμένα θέματα.

 

2) Επίπεδα Β1-Β2

Αποτελούν το δεύτερο στάδιο εκμάθησης, που έχει ως στόχο την αυτόνομη χρήση της γλώσσας.

Το επίπεδο Β1 στοχεύει στην κατανόηση βασικών σημείων του λόγου (αναφορά σε οικεία θέματα σχετικά με την εργασία, το σχολείο, τον ελεύθερο χρόνο κλπ.). Ο μαθητής αποκτά τη δυνατότητα διατύπωσης απλού και συνεκτικού λόγου για οικεία θέματα και προσωπικούς τομείς ενδιαφέροντος. Βασικό χαρακτηριστικό αυτού του επιπέδου είναι, ο ομιλητής να αιτιολογεί και να κάνει κατανοητά τα λεγόμενά του.

Κατά τη μετάβαση από το επίπεδο Β1 στο επίπεδο Β2, ο μαθητής πρέπει να εμφανίζει μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση της γλώσσας, π.χ. συνώνυμες εκφράσεις, πιο εκλεπτυσμένο λεξιλόγιο κλπ. Το επίπεδο Β2 χαρακτηρίζει η κατανόηση κύριων νοημάτων σύνθετων κειμένων (συγκεκριμένα ή αφηρημένα θέματα, επιστημονικές συζητήσεις), ενώ ο στόχος είναι η συνεννόηση με ευχέρεια και αμεσότητα με άτομα που έχουν ως μητρική τη γερμανική γλώσσα. Επιπλέον, ο ομιλητής πρέπει να διατυπώνει τις απόψεις του με σαφήνεια, να εξηγεί και να αναφέρει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

 

3) Επίπεδα C1-C2

Σε αυτά τα επίπεδα γίνεται πλέον λόγος για την αυτάρκη χρήση της γλώσσας. Ο μαθητής πρέπει να κατανοεί κείμενα ευρέος φάσματος, μεγάλης έκτασης και υψηλού βαθμού δυσκολίας, καθώς και να αντιλαμβάνεται έννοιες που υπονοούνται. Στόχος είναι η έκφραση με ευχέρεια και αμεσότητα, χωρίς ανασφάλεια και αναζήτηση του λεξιλογίου που θα χρησιμοποιηθεί, αποτελεσματική χρήση της γλώσσας, παραγωγή σαφή, ορθού, δομημένου και εκτενή λόγου. Τέλος, στο επίπεδο C2 ο ομιλητής είναι σε θέση να κατανοεί το λόγο (γραπτό ή προφορικό) χωρίς πρόβλημα, αυθόρμητα, να εκφράζεται με ευχέρεια και ακρίβεια και να αποσαφηνίζει σύνθετα θέματα. 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?